SNKRVN

Nike Air Ship 1984 mang & ký tặng bởi Michael Jordan đấu giá hơn 1,4 triệu USD chi tiết chữ ký

Bình luận

Instagram